Stichting BWRCJW heeft ten doel het beheren en beschikken over het vermogen van de stichting ten behoeve van de hulpverlening aan jeugdigen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang.

 

Beleid

Overeenkomstig de doelstelling voert de stichting het volgende beleid:

 • Het in stand houden van het vermogen. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten. De belangrijkste vermogensbestanddelen zijn onroerend goed (kantoren en landerijen) en effecten (aandelen en obligaties).
 • Het in stand houden en beheren van de vermogensbestanddelen om aan de doelstelling van de stichting te kunnen voldoen.
 • Het jaarlijks verstrekken van schenkingen conform de doelstelling van de stichting.

 

Governance

De bestuurder en de Raad van Toezicht hanteren de volgende uitgangspunten in haar te voeren beleid:

 • Het financiële beleid en het beleggingsbeleid van BWRCJW zijn gericht op het in stand houden van het eigen vermogen (gecorrigeerd voor inflatie), dit mede om op langere termijn in staat te zijn uitkeringen te kunnen doen conform de statutaire doelstelling. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 • Het behaalde rendement zal worden beoordeeld aan de hand van een tien-jaars voortschrijdend gemiddelde. Het risico profiel van de portefeuilles “gebalanceerd”.
 • Het onroerend goed en de landerijen hebben een defensief risicoprofiel. Het toetsingskade met betrekking tot de activiteiten en besluiten in het kader van de treasuryfunctie zijn vastgelegd in het treasurystatuut van de stichting.
 • De uitvoering van taken van de treasuryfunctie zijn opgedragen aan derden, omdat de stichting zelf geen personeel in dienst heeft. Met derden zullen marktconforme afspraken worden gemaakt.

Bestuur

De bestuurder van de stichting is belast met het besturen van de stichting. De bestuurder is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. De stichting beschikt over een raad van toezicht, bestaande uit ten hoogste zeven personen, en een auditcommittee. De Raad van Toezicht heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en staat de raad van bestuur met raad ter zijde, door middel van bijvoorbeeld de auditcommittee ten aanzien van de financiële onderwerpen.

ANBI-status

Bestuurder: mw. ir. M.A. Verhoef

Het bestuur is onbezoldigd. De stichting heeft geen personeel in loondienst.

Fiscaal nummer van de stichting: 5374558

 • Op de website van de Belastingdienst staat stichting BWRCJW als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Dit betekent onder meer dat:
 • De stichting geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen.
 • Over schenkingen die de stichting doet in het algemene belang, de ontvanger geen schenkbelasting hoeft te betalen.
 • Giften aan de stichting voor de donateurs aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Bezoekadres (alleen op afspraak)

Fred. Roeskestraat 73
1076 EC Amsterdam

Postadres

Postbus 75450
1070 AL Amsterdam

Telefoon 9:00 - 17:00

020 540 05 00