PRIVACY STATEMENT

Stichting Burgerweeshuis
Roomsch Catholiek
Jongens Weeshuis

Stichting Burgerweeshuis Roomsch Catholiek Jongens Weeshuis behandelt als verwerker van persoonsgegevens de persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Stichting Burgerweeshuis Roomsch Catholiek Jongens Weeshuis verwerkt persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze opdrachten. Gegevens die worden opgeslagen kunnen zijn: naw gegevens, geboortedatum, huidige en vorige functies. Daarnaast worden ook en gespreksverslagen van interviews geregistreerd.

GEBRUIK GEGEVENS VOOR MAILINGS/POS

Stichting Burgerweeshuis Roomsch Catholiek Jongens Weeshuis kan persoonsgegevens (naam, adres, emailadres) gebruiken met het doel om (elektronische) berichten te sturen. Dit kan geschieden per post of e-mail om:

  • de contactpersoon te informeren over en uit te nodigen voor komende evenementen,
  • nieuwsbrieven en/of persberichten te versturen

Op elk gewenst moment kan eenieder zich uitschrijven voor het ontvangen van dergelijke berichten.

RECHT OP INZAGE

Eenieder heeft recht op inzage van de gegevens die wij over hen verwerken.

RECHT OP AANPASSING

Indien abusievelijk onjuiste informatie is opgeslagen ondanks onze inspanningen om de juistheid en actualiteit van de gegevens te waarborgen, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.

INTREKKING VAN TOESTEMMING, RECHT OP BEZWAAR EN BEPERKING

Intrekking van de verleende toestemmingen kunnen per e-mail verstuurd worden naar info@bwrcjw.nl of per reguliere post naar Stichting Burgerweeshuis Roomsch Catholiek Jongens Weeshuis, Fred. Roeskestraat 73, Postbus 75450, 1070 AL Amsterdam. Eenieder kan op elk moment bezwaar aantekenen tegen de opslag van zijn/haar gegevens, via de hiervoor genoemde adressen. Tevens heeft eenieder recht op beperking van de verwerking en op overdracht van zijn/haar door ons opgeslagen persoonsgegevens aan een andere partij.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Al onze medewerkers dragen ten alle tijden zorg voor geheimhouding van vertrouwelijke informatie die aan hem/haar wordt toevertrouwd.

Stichting Burgerweeshuis Roomsch Catholiek Jongens Weeshuis maakt tevens gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om alle persoonsgegevens die wij beheren zo goed mogelijk te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

WIJZIGINGSCLAUSULE

Stichting Burgerweeshuis Roomsch Catholiek Jongens Weeshuis behoudt zich het recht voor om het huidige privacy statement te wijzigen. Op www.bwrcjw.nl/privacy-policy is op elk willekeurig moment het op dat moment geldende privacy statement te raadplegen.