Balans (na verwerking resultatenrekening)      
Activa 31-12-2021   31-12-2020
Beleggingen      
Onroerende zaken €‎ 17.340.294   €‎ 17.510.931
Financiële beleggingen €‎ 11.275.150   €‎   9.956.782
  €‎ 28.615.443   €‎ 27.467.713
       
Overige materiële vaste activa      
Overige materiële vaste activa €‎ 62.420   €‎ 62.420
       
Vlottende activa      
Debiteuren €‎ 168.619   €‎ 244.693
Overige vorderingen €‎ 2.534.443   €‎ 685.452
  €‎ 2.703.062   €‎ 930.145
       
Liquide middelen € 601.192   € 752.422
       
 Totaal activa €‎ 31.982.117   €‎ 29.212.700
       
Algemene reserve

€ 27.608.054

 

€ 27.440.397

       
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

€ 4.374.063

 

€ 1.772.304

Totaal passiva €‎ 31.982.117   €‎ 29.212.700
 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

         
 

Realisatie 2021

 

Begroting 2021

 

Realisatie 2020

Beleggingsopbrengsten en -kosten

  • Onroerend goed
         

Opbrengsten onroerend goed

€ 3.012.777  

3.075.000

 

€ 3.515.137

Kosten onroerend goed

€ 1.335.878  

1.125.000

 

€ 1.154.178
     

 

 

 
Resultaat onroerend goed

1.676.899

 

1.950.000

 

2.360.959

           
  • Financiele beleggingen
         

Resultaat beleggingsportefeuille

1.432.950

 

300.000

 

922.936

Kosten financiële beleggingen

115.700

  100.000  

103.523

Resultaat financiële beleggingen

1.317.250

 

200.000

 

819.413

     

 

 

 

Totaal beleggingsresultaat

2.994.149

 

2.150.000

 

3.180.372

           
Organisatie    

 

 

 

Opbrengsten organisatie

0   25.000   0

Kosten organisatie

€ 49.849   25.000

 

€ 42.262

Resultaat organisatiekosten

49.849   0   42.262
 

 

   

 

 

Verstrekte bijdragen en subsidies

– 2.776.643  

– 2.800.000

  – 2.763.880
 

 

 

 

 

 

Resultaat Boekjaar

167.657

 

– 650.000

 

374.230

 

Voorstel Resultaatsbstemming

De Raad van Bestuur stelt de volgende resultaatbestemming voor:

Mutatie algemene reserve € 167.657