Balans (na verwerking resultatenrekening) STAAT VAN BATEN EN LASTEN Realisatie 2019
Activa 31-12-2019 Beleggingsopbrengsten en -kosten    
Beleggingen Onroerend goed
Onroerende zaken €‎ 17.518.019 Opbrengsten onroerend goed €‎ 2.916.008
Financiële beleggingen €‎ 11.136.946 Kosten onroerend goed €‎ 1.207.543
€‎ 28.654.964
Resultaat onroerend goed

€ 1.708.465

Overige materiële vaste activa Financiële beleggingen
Overige materiële vaste activa €‎ 62.420 Resultaat beleggingsportefeuille €‎ 1.794.380
Kosten financiële beleggingen €‎ 108.709
Vlottende activa Resultaat financiële beleggingen €‎ 1.685.671
Debiteuren €‎ 305.537
Overige vorderingen €‎ 184.706 Totaal beleggingsresultaat €‎ 3.394.136
€‎ 490.243 Organisatie
Liquide middelen € 697.899 Opbrengsten organisatie €‎ 0
Kosten organisatie €‎ 43.669
Totaal activa €‎ 29.905.526 Resultaat organisatiekosten €‎ (43.669)
Verstrekte bijdragen en subsidies €‎ 2.720.000
Passiva
Resultaat Boekjaar €‎ 630.467
Eigen vermogen
Algemene reserve €‎ 27.066.166
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) €‎ 2.839.360
Totaal passiva €‎ 29.905.526