Balans (na verwerking resultatenrekening)      
Activa 31-12-2020   31-12-2019
Beleggingen      
Onroerende zaken €‎ 17.510.931  

€ 17.518.019

Financiële beleggingen €‎   9.956.782  

€ 11.136.946

  €‎ 27.467.713  

€ 28.654.964

       
Overige materiële vaste activa      
Overige materiële vaste activa €‎ 62.420   €‎ 62.420
       
Vlottende activa      
Debiteuren €‎ 244.693  

€ 305.537

Overige vorderingen €‎ 685.452  

€ 184.706

  €‎ 930.145  

€ 490.243

       
Liquide middelen € 752.422  

€ 697.899

       
 Totaal activa €‎ 29.212.700  

€ 29.905.526

       
Algemene reserve

€ 27.440.397

 

€ 27.066.166

       
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

€ 1.772.304

 

€ 2.839.360

Totaal passiva €‎ 29.212.700   €‎ 29.905.526
 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

         
 

Realisatie 2020

 

Begroting 2020

 

Realisatie 2019

Beleggingsopbrengsten en -kosten

  • Onroerend goed
         

Opbrengsten onroerend goed

€ 3.515.137  

3.417.796

 

2.916.008

Kosten onroerend goed

€ 1.154.178  

1.115.000

 

1.207.543

     

 

 

 

Resultaat onroerend goed

2.360.959

 

2.302.796

 

1.708.465

           
  • Financiele beleggingen
         

Resultaat beleggingsportefeuille

922.936

 

300.000

 

1.794.380

Kosten financiële beleggingen

103.523

  115.000  

108.709

Resultaat financiële beleggingen

819.413

 

185.000

 

1.685.671

     

 

 

 

Totaal beleggingsresultaat

3.180.372

 

2.487.796

 

3.394.136

           
Organisatie    

 

 

 

Opbrengsten organisatie

0   25.000   0

Kosten organisatie

€ 42.262   25.000

 

43.669

Resultaat organisatiekosten

42.262   0  

-43.669

 

 

   

 

 

Verstrekte bijdragen en subsidies

– 2.763.880  

– 2.781.000

 

-2.720.000

 

 

 

 

 

 

Resultaat Boekjaar

374.230

 

– 293.204

 

630.467

 

Voorstel Resultaatsbstemming

De Raad van Bestuur stelt de volgende resultaatbestemming voor:

Mutatie algemene reserve € 374.230